Visar inlägg i kategorin Praktisk biodling.

Tillbaka till bloggens startsida

När det inte finns utbyggda ramar för utökning.

  Nya biodlare har i regel inte flera utbyggda ramar än de som kommer med vid köpet av bina. Många undrar hur de ska göra vid utökning.

 Att bygga ut vaxkakor ingår i binas arbete, men vissa förutsättningar måste vara uppfyllda. 

 Det skall finnas gott om bin i rätt ålder (byggbin)  för att kunna producera vax. Sen går det åt mycket energi vid utsvettningen av vaxfjällen, det måste vara ett inflöde av nektar och pollen. Att framställa 1 kg vax kräver ca 10 kg honung. Ska bina bygga mycket kan man inte räkna med så stort honungsöverskott från dem. Vid svält så byggs det ingenting, finns inget drag då måste man ge bina 40-50 %-tig sockerlösning. Detta foder ges långsamt så att det liknar inflödet från ett nektardrag. Pollen brukar inte vara något problem för bina att hämta ute.

 Den bästa tiden för utbyggnad av vaxkakor är på våren och försommaren. Då finns det gott om bin som jobbar i byggsvängen. Verksamheten går på högvarv och det kommer in råvaror utifrån både i form av pollen och nektar. I maj och juni månad är det läge att utöka med outbyggda mellanväggar i södra delen av landet. Sätter man outbyggda ramar mellan yngelramarna, varannan yngel och varannan outbyggd så byggs de ut fort. Där finns den värme som behövs och bina vill täta till yngelklotet snabbt. I maj är i regel mängden bin stor nog att ta hand om en hel låda med outbyggda kakor som då ställs över yngellådan.

 Har bina förvärvats sent på sommaren låter man bina helt inrikta sig på vaxproduktion genom att förse dem med foder. Det blir då inte någon honung till biodlaren. 

 Det går även att invintra ett bisamhälle på bara outbyggda ramar som bina bygger ut vid infodringen. För att detta ska fungera får det inte ske för sent på hösten. Bina måste vara aktiva  så man bör satsa på senare halvan av augusti för denna aktivitet. 

 Lycka till från Jan-Uno.

Förening av bisamhällen.

Efter delningen av samhällena i början på juni har ett samhälle blivit två. Delningen gjordes genom att avlägsna drottningen till en avläggare på 5-6 ramar med bin och öppet yngel tomram och foderramar, så kallad konstsvärmning. Genom detta förfarande blev bina i moderkupan tvingade att fixa sig en ny drottning.  Nu har jag alltså ett samhälle med en drottning som är två år och ett där drottningen är ny för året. Dessa ska nu förenas så att samhället får bytt ut sin gamla drottning mot den nya. Båda samhällena sitter i trågkupor så det är lite knepigare än om det varit uppstapling och kräver lite förberedelser. Eftersom det är den drottning som finns överst i samhället  som behålls, så får samhället med den nya drottningen ställas över det med gammelmor.

 Innan förening är honungen skattad och ramantalet minimerat så bina i samhället med den nya drottningen får plats i en låda på tio-ramar som lyfts upp och ställs över det tomma tråget.

 I samhället med gammelmor kan det vara flera ramar i tråget men ingen skattlåda. Där lägger jag ett tidningspapper över ramarna och täckskivorna ovanpå.

Tidningspapper över ramarna i tråget.


  När bina slutat flyga på kvällen sitter de flesta bina i skattlådan i det samhället som ska flyttas över.  Då tar jag bort täckskivan över tidningspapperet och lyfter på lådan med den nya drottningen och hennes bin. Taket stängs och bina får några dagar på sig att komma överens.

  Lådan med den nya drottningen lyfts upp och ställs på  .

  

  Tidningssidan efter ett par dagar.

 Om överlådan lyfts av efter ett par dagar ser det ut som på bilden ovan. Resterna  av tidningspappret kan rensas bort och den avlyfta lådan ställs åter på plats.  I vanliga fall väntar jag ungefär en vecka innan denna koll och då är pappret i regel helt borta. Då kollas samhället upp och samtliga yngelramar samlas i den nedre våningen. Överflödiga ramar tas bort och samhället ordnas med 7 eller 8 ramar i varje våning. Det kollas också upp att det är den nya drottningen som övertagit befälet eller om båda går där fortfarande, vilket har hänt. Samhället är klart för övervintring och kan nu drivfodras  ett par veckor innan  övergång till förrådsfodring inför vintern.

Hur bin invintras på ett bra sätt.

 Nu närmar vi oss den tidpunkt då vi ska ordna för bina inför vintern. Det finns som bekant många åsikter om hur detta ska gå till.

 Det enda rätta är att fråga bina själva hur de vill ha det. Det är nu över 15 år sedan jag tog reda på detta.  Varroan är inte bara elände. Det var detta kryp som indirekt fick mig att kolla upp detta med övervintringen. Det är inte så svårt att framställa bisamhällen för vinterstudier när man har några stycken. När bisamhällen öppnas och plockas i under vintern så vet man inte vad som händer innan man får vetskapen, därför är det bäst med samhällen särskilt avsedda för detta, så det inte drabbar biodlingen i övrigt om det skulle gå åt fanders.

 Under vintrarna 1999-2002 avsatte jag tre samhällen varje vinter för dessa undersökningar. Undersökning av bisamhällen i vintervila. De invintrades varje höst på tre olika vis för att utröna det bästa sättet att övervintra ett bisamhälle. Undersökningen över flera vintrar är utslagsgivande. Det är lågnormal och 10-ramars lådor som används i min biodling. Bottnen har nät över hela ytan med en skiva under främst för kontroll av nedfall. I dessa lådor får ett normalstort bisamhälle. behålla 7-8 ramar med yngel, pollen och ej täckta honungsramar i  den nedre lådan. Lika många ramar i övre lådan för foder och honung. En avdelningslucka av trä begränsar utrymmet i lådorna när inte hela lådan används. 

 Det går bra att minska ner utrymmet i lådorna med en flyttbar trävägg. Denna bild är tagen tidigt i våras så bina sitter ännu till större delen i nedre delen av övre lådan. 

 Eftersom här inte finns något höstdrag som ger överskott, så skattar jag sista gången i mitten av augusti. Därefter börjar vinterfodringen med små givor, ca 0,5 kg 50%tig sockerlösning var tredje kväll. Samtidigt flyger bina ut fina dagar och samlar in det lilla de hittar ute, vilket mest blir pollen. När bina har jobb och det hela tiden fylls på i förråden, så ser bina till att drottningen servas för fortsatt äggläggning.

 Efter den information jag fick, vid överläggning med bina, så ordnas de för vintern under sista veckan i augusti. Storleken på samhällena avgör hur många ramar de ska ha under vintern. För små avläggare kan det räcka med fem ramar i varje våning  Foderlådorna sätts på och foder ges med större givor lite mera koncentrerad sockerlösning.  Vid blandning häller jag  socker i varmvatten från kranen i förhållandet 10 kg socker i 7 liter vatten. Sockret löses väldigt lätt om det hälls i vattnet.

 Under de förhållanden som råder  i bisamhället vid denna tid, drar bina ner fodret fort.  Efter någon vecka finns det i  kakorna, men för binas del är inte jobbet slut med detta. Fodret ska torkas ner till under 20% vattenhalt och lagras in i utrymmet som finns över de ännu  med yngel fyllda yngelutrymmet. När cellerna efterhand är fulla med foder täcks de omsorgsfullt över med ett tätt lock av vax.

 När det efterhand blir kallare, och inget nytt energitillskott kommer in, drar bina ihop sig på yngelramarna och vid varmare väder kan de lösa upp sig och spridas uppåt.

 När allt yngel är kläckt använder bina de tomma cellerna i yngelutrymmet för sin vinterklunga Binas vinterklot . De har då ett förråd av foder i alla ramar som befinner sig ovanför dem. 

 När bina kan utnyttja sin funktion med vinterklungan på rätt sätt, behöver de inte mycket foder under själva vintern. Detta minskar fuktalstringen avsevärt och på grund av låg ämnesomsättning under vintervilan observeras ingen nämnvärd rensningsflygning på våren. Bina tömmer sig inte mycket mera då än under dragtid på sommaren. Bina sitter lugnt och stilla och störs inte heller mycket av yttre påverkan.

  //Jano


Invintringen.

De flesta bin som finns i kupan i slutet av augusti är resultatet av de ägg som drottningen lagt i senare delen av juli och början av augusti. Yngeluppehållet i juni och början på juli, Delningen av bisamhället. , gör att inga bin som inte kan överleva vintern finns i kupan när bina har lagt av för säsongen i slutet av september. De kommer att klara vintern med glans, om de bara får de rätta förutsättningarna. Binas vinterklot  

Äggläggning pågår fortfarande in i september  och det kommer att födas nya bin hela september månad ut. 

De breda lådor som används i biodlingen i dag, fungerar jättebra i honungsproduktionen och för binas liv under sommaren. Kruxet är att de är alldeles för stora i sidled i förhållande till en normal vinterklunga av bin. Denna är inte större än ca 25 cm i diameter vid minusgrader. Lådornas utrymme går ju enkelt att minska ner på ena hållet med en extra lådvägg. Därför låter jag yngellådan bara ha sju eller åtta ramar till ett normalstor samhälle. För avläggare kan det räcka med fem ramar i yngellådan.

           Med en flyttbar vägg eller avdelningslucka kan utrymmet anpassas efter behov.                                                                                                                                                                   

 I slutet på augusti öppnas yngellådorna  och alla kakor med yngel samlas i den ena lådan.  Ramantalet i denna låda bestäms efter yngelmängd. Samtidigt kollas att den drottning som ska vara kvar finns där. Alla täckta honungskakor, tomma yngelkakor och överflödiga pollenkakor tas bort.  De kakor som blir kvar sätts i en låda som fylls med ljusa utbyggda kakor med samma antal ramar som i yngellådan. Denna låda ställs ovanpå yngellådan utan spärrgaller. På dessa två lådor, som nu sammanlagt innehåller 12-14 ramar, ställs foderlådan. Vinterfodring med sockerlösning påbörjas när bina slutat flyga på kvällen och pågår till bina dragit ner så mycket  att utrymmet över yngelavdelningen blir fyllt. Finns  sex ramar i skattlådan betyder det 12 kilo socker löst i 8 liter varmvatten. 

 Om bina vill fortsätta med yngelproduktion ytterligare en tid, så har de möjlighet till detta, efter att de fått sitt vinterfoder över yngelnästet. Men de slutar  med denna sysselsättning  när det blir kallare och draget upphör helt.

 Vinterrummet är nu organiserat på samma sätt som bina själva hade det innan jag tog deras honung, yngel under och honung överst. Efter ett par tre dagar är allt foder neddraget och foderlådan tas bort. Därefter är det varroan som ska ha den sista smörjelsen för året. Det sker med myrsyra enligt den så kallade tedbladsmetoden. Man bör inte utsätta samhället för myrsyra vid för hög utomhustemperatur men i mitten på september brukar det vara perfekt vid 15-17 grader.  Burken får stå på tills inga kvalster längre faller ner på uppsamlingsskivan under nätbottnen.

 Någon gång under senare delen av september öppnas samhället för sista gången under året. Det som då kollas är att drottningen finns kvar välbehållen efter myrsyrabehandlingen. Även foderplacering kontrolleras att det blivit enligt tanken. För en hobbyodlare tar det inte många minuter att se till så att fodret finns på rätt ställe. Bina ska inte kunna  missa det under vintern om de skulle behöva extra energi utöver det de upplagrat i kroppen under hösten. 

 När hösten övergår i vinter, med temperaturer på bara några plusgrader, lämnar bina sitt foderförråd och drar sig ner på före detta yngelkakorna. Där organiserar de sin vinterklunga i och på de nu tomma yngelcellerna. Det sägs att bin kan invintras på många olika sätt och överleva vintern. Men tveklöst är det binas egen strategi för en bra övervintring som fungerar bäst. De lagrar inte honungen över yngelavdelningen för att vi biodlare lättare ska komma åt den. Kolla även detta inlägg Varroan är inte bara elände. Där beskrivs orsaken till mina numera problemfria övervintringar av bina.

 Mvh. Jano.


 

 

Drottningens låda efter delningen

En vecka efter delningen av samhället är det flygning även från drottningens låda. Det kommer åter in nektar och drottningen vill  öka sin äggläggning igen. Jag passar på att ta en titt i lådan när jag ändå är i bigården. Eftersom här inte var mycket täckt yngel vid delningen så går utvecklingen här inte så fort så någon annan åtgärd än foderkontroll behövs inte denna gång.

  Efter ytterligare någon vecka lyftes honungsramar från yngellådan till en skattlåda. Där dessa togs ersätts med utbyggda kakor. Därefter  läggs ett spärrgaller över yngellådan och skattlådan ställs på. Den utfylls med  utbyggda ramar i mitten och mellanväggar i övrigt. Inom kort är det yngel som fanns vid delningen färdiga bin som kryper ur sina celler och yngelrummet räcker gott för drottningens verksamhet juni månad ut. Om inte vädret hindrar binas verksamhet allt för mycket kan ytterligare en liten avläggare göras för att bereda plats för äggläggningen.

 Någon gång under senare delen av juli, i samband med skattning tittar jag ner i dragbinas yngellåda. Där går nu förhoppningsvis den nya drottningen och lägger ägg. Ser jag henne så passar jag på att märka henne med årets färg och hon får sedan fortsätta sin gärning. 

 Skulle vid denna inspektion varken finnas ägg eller yngel och ingen drottning hittas så är det bara konstatera att drottningen försvunnit vid parningen. Då är det bra att den gamla drottningen finns och det är bara att förena samhället igen. Men det är inte ofta som parningen av den nya drottningen misslyckas. 

 I mitten på augusti finns två samhällen av det ursprungliga som fanns på våren. En äldre drottning i det ena och årets drottning i det andra. Är den gamla drottningen äldre än två år ska dessa förenas. All honung som är tillräckligt täckt tas till slungning, resten samlas i en låda som ställs åt sidan så länge. Yngellådan med den nya drottningen ställs över den gamla drottningens yngellåda med ett perforerat tidningspapper emellan. Drottningarna behöver inte sökas upp. Den drottning som befinner sig i den översta lådan behålls av bina i de allra flesta fall. När yngellådorna är på plats läggs spärrgallret på och den kvarvarande skattlådan ställs överst.

 Är den gamla drottningen bara årsgammal så får de fortsätta i varsitt samhälle. Om nektardrag  är dåligt, drivfodras bina under augusti så att inte yngelproduktionen avstannar,  och båda invintras. Samhället med årets drottning säljs då som produktionssamhälle på våren.

 Den delning av samhället som beskrivits  för Att öka honungsskörden. Fungerar inte om samhället inte är tillräckligt starkt för delningen. Det beror i hög grad på hur samhället fått eller inte fått övervintra och i vilken kondition det är på våren.

 Hur invintringen går till kommer att beskrivas i ett senare inlägg.

  Mvh. Jano

 

Dragbinas yngellåda efter delningen.

 Dragbinas yngellåda kontrolleras 6 dagar efter delningen av samhället. Den märkta tillsatta yngelramen lyfts upp och alla drottningceller rivs utom en eller två stora fina på gränsen till täckning. Att 6 dagar ska ha gått innan denna procedur beror på att efter denna tid finns inget yngel kvar som bina kan dra upp drottningar av. Det går även att vänta några dagar till, men överflödiga drottningceller måste vara borttagna ett par dagar innan dess invånare befaras färdiga att krypa ut. Bina börjar sin drottningtillverkning med en larv som är nykläckt ur ägget, så den nya drottningen kan vara färdig redan 11 dagar efter att delningen gjordes.

 Om dåligt väder sätter stopp för öppning av samhället, inom 6-10 dagar efter delningen, kan flustret förses med ett spärrgaller under några dagar. Om samhället skulle vilja svärma med den först färdiga drottningen så får de inte henne med sig. Svärmen utan drottning sätter sig lågt i en buske i närheten och begrundar sitt öde. Efter ett tag flyger de tillbaka till kupan de kom i från och hjälper drottningen riva upp övriga drottningceller och avlägsna innehållet. Den tillfälliga spärrningen tas bort efter några dagar så drottningen kan komma ut på sin parningsflygning. Även drönarna har ju varit instängda och behöver komma ut. Spärrgaller framför flustret kan ju även användas om man inte anser sig ha tid att reducera antalet celler överhuvudtaget, men  ska  bort så snart det inte behövs.

 I samband med sanering av överflödiga drottningceller skattas och slungas den fulla skattlådan. Den ersätts med en ny låda utbyggda och mellanväggar som sätts närmast yngellådan. Den ännu ej fyllda befintliga skattlådan ställs överst. Nu när det inte finns någon  äggläggande drottning i kupan behövs inte spärrgallret förrän den nya drottningen är äggläggande  om ca. 3 veckor.

 Nu finns inget öppet yngel längre och bina kan lägga all sin energi på nektarinsamling. Även de arbetslösa ambina börjar fältarbeta tidigare än om det funnits öppet yngel i samhället.Om man vill samla pollen är det läge  nu. Fastän inget öppet yngel finns drar bina hem mycket pollen som lagras upp i kakorna. De flesta av dessa pollenkakor måste bytas ut mot utbyggda när den nya drottningen har börjat sin äggläggning. 

 Tre veckor efter delningen finns inget yngel kvar i kupan. Varroan får ett avbräck i sin fortplantning och de som finns sitter på bina. I samband med skattning ger detta ett utmärkt tillfälle att spreja bina på ramarna med 15%-tig mjölksyralösning. En sådan behandling ger ett nästan varroafritt samhälle under den tid som de blivande vinterbina föds upp. I samband med denna manöver kan spärrgallret åter läggas tillbaka över yngelrummet om det inte använts hela tiden.

 I fortsättningen har man bara att skatta och varva de två skattlådorna varannan vecka så länge det finns drag. Höjden på samhället blir bara tre LN-lådor ,om detta ramformat används. Det blir väldigt lättarbetat. Orkar man inte lyfta hela lådan är det lätt att, efter avborstning av bina,plocka ramar över i en transportlåda med lock.

Avläggaren med den gamla drottningen skriver jag om nästa gång.

 Mvh. Jano

 

 

Delningen av bisamhället.

 Under april och maj utökas bisamhället med ramar och lådor i takt med tillväxten. Med en intervall på 7-10 dagar ges plats för drottningen att lägga ägg och för lagring av den energi i form av honung som inte förbrukas direkt av bina.Det är under tiden fram till månadsskiftet maj-juni som samhället ska byggas upp till full styrka och lite mer. Detta gäller här där jag har min biodling och kan variera beroende på var i landet biodlingen bedrivs.

 I början av juni månad, med variation på ett par veckor åt ena eller andra hållet,står samhället med två yngellådor och två skattlådor om våren varit fin. Instinkten att föröka sig genom svärmning börjar närma sig och den bör nu utnyttjas för bättre lönsamhet i företaget. Att öka honungsskörden.  Äggläggningen måste minska för att det inte ska bli för stort överskott av sysslolösa dragbin när draget är slut. Tiden från ägg till färdigt bi. 

 Nu är alltså rätta tiden för ett radikalt ingrepp i samhället. Skattlådorna lyfts av och den yngellåda där drottningen finns ställs på en egen botten vid sidan om den ursprungliga kupan. Ramarna i yngellådorna möbleras om så att det mesta av det täckta ynglet och en ram med spätt yngel och ägg får vara kvar på ursprungsplatsen. Denna ram med spätt öppet yngel kan  tas från ett samhälle man vill dra upp drottningar från.Resten av det öppna ynglet får stanna kvar i drottningens låda. Därefter borstas bin från några yngelramar ner i drottninglådan, den blir annars för fattig på bin när alla dragbin flyger in i det nu drottninglösa modersamhället vid återkomsten från sina utflykter. Eftersom  drottningen inte har några dragbin till sitt förfogande den första veckan, måste det även finnas foder,pollen och vatten i drottningens låda. Vatten kan sprejas direkt på en utbyggd ram eller ges på samma sätt som drivfoder med en honungsburk i foderbrädan. 

                                       Ett bra sått att förse ett bisamhälle med vätska eller drivfoder                                               

Drottningavläggaren får  nu stå så någon vecka. På grund av brist på dragbin  de närmaste dagarna, kommer drottningen att tillfälligt dra ner på äggläggningen. Samtidigt är en eventuellt kommande svärmning  förhindrad. 

 Modersamhället få behålla skattlådorna. Denna del av samhället är nu drottninglös men  bina sätter nästan omgående igång med att bygga drottningceller runt några späda larver på den tillsatta yngelkakan och mata dessa med specialfoder.

 Modersamhället står nu på en yngellåda och två skattlådor varav den ena är färdig för slungning i mitten på juni.

 Drottningen har bara sin yngellåda tills vidare. Det delade samhället får nu vara i fred minst sex dagar.  Dragbinas yngellåda efter delningen.  Drottningens låda efter delningen 

 Hälsning från Jano.

  

Bisamhället under våren.

 Uppbyggnaden av bisamhällets  styrka efter vintern sker, i södra tredjedelen av vår  avlånga land, under april och maj. Detta ska stimuleras med tillförsel av energi och utökning av utrymmet i den takt som krävs, beroende på vad det finns för stora nektarkällor att bearbeta under den kommande sommaren. Råvarorna till yngeluppfödningen är pollen, nektar och vatten. För det mesta brukar dagarna vara lämpliga för flygturer och vårlökarnas pollen kan tas tillvara. Det finns även pollen i kupan som bina lagrat i ramarna under förra årets sensommar, som används om vädret förhindrar utflykter. Kolhydraterna fås nu till en början av det foder och den honung som samhället lagrade upp under hösten. Har bina fått övervintra enligt sitt eget upplägg så finns det mesta av detta kvar och används nu tills det blir varmare och nektar finns att hämta ute. Det riktiga nektarflödet startar med sälgens blomning. Vid bra väder är det inga problem för bina att hitta vatten ute. Skulle däremot vädret bli kallt och blåsigt måste biodlaren assistera och vid behov erbjuda drivfoder där vattenbehovet också blir tillgodosett.

      

   För drivfodringen används en honungsburk med några hål borrade i locket. Denna fylls med hälften socker eller honung och hälften varmvatten i en 50%-tig lösning. En sådan fodergiva ett par gånger i veckan håller igång yngelproduktionen vid dåligt väder på våren. Burken vänds upp och ner i hålet på den speciella foderbräda som gjorts för ändamålet. Denna täckbräda används även vid behandling  av samhället mot varroa med myrsyra. Den extra skivan i mitten gör att burken inte ligger an mot ramarna. 

 För yngeluppfödningen behövs också värme. 33-35 grader behöver ynglet för att utvecklas normalt. Denna värme alstrar bina med sina vingmuskler (thorax). Dessa muskler kan sättas i vibration utan att vingarna rör sig. Bränslet är sockerfoder eller honung. Biodlaren kan hjälpa bina genom  att förbättra isoleringen över täckskivorna om det är trågkupor som används. Under vintern ska det ju inte vara för mycket av den varan.

 I min biodling invintras bina på två våningar lågnormal, med antal ramar efter yngelmängd. I slutet på mars eller början på april finns ett litet yngelnäste i nedre delen av den övre lådan. Den undre lådan är i regel tom på yngel vid denna tid.Därför är det lämpligt att vid foderkontrollen lyfta av den övre lådan och byta ut de äldsta och mörkaste kakorna i underlådan mot ljusa utbyggda. Det blir en smidig förnyelse  av yngelrummets vaxkakor, som bina använt under förra säsongen och även haft sin vinterklunga på under den gångna vintern. Efter mitten av april växer samhället starkt och det gäller att hänga med i svängarna med utökning av utrymmet för äggläggning och yngeluppfödning.Bäst är att utöka i takt med samhällets utveckling, därför är det lagom att kolla upp samhällena en gång i veckan under april och utöka med några ramar i taget. In i maj tar jag till utökning med hela lådor även med outbyggda kakor. Då sätts även drönarram in i samhället för att fånga upp varroakvalster.

Mvh Jano