Efter delningen av samhällena i början på juni har ett samhälle blivit två. Delningen gjordes genom att avlägsna drottningen till en avläggare på 5-6 ramar med bin och öppet yngel tomram och foderramar, så kallad konstsvärmning. Genom detta förfarande blev bina i moderkupan tvingade att fixa sig en ny drottning.  Nu har jag alltså ett samhälle med en drottning som är två år och ett där drottningen är ny för året. Dessa ska nu förenas så att samhället får bytt ut sin gamla drottning mot den nya. Båda samhällena sitter i trågkupor så det är lite knepigare än om det varit uppstapling och kräver lite förberedelser. Eftersom det är den drottning som finns överst i samhället  som behålls, så får samhället med den nya drottningen ställas över det med gammelmor.

 Innan förening är honungen skattad och ramantalet minimerat så bina i samhället med den nya drottningen får plats i en låda på tio-ramar som lyfts upp och ställs över det tomma tråget.

 I samhället med gammelmor kan det vara flera ramar i tråget men ingen skattlåda. Där lägger jag ett tidningspapper över ramarna och täckskivorna ovanpå.

Tidningspapper över ramarna i tråget.


  När bina slutat flyga på kvällen sitter de flesta bina i skattlådan i det samhället som ska flyttas över.  Då tar jag bort täckskivan över tidningspapperet och lyfter på lådan med den nya drottningen och hennes bin. Taket stängs och bina får några dagar på sig att komma överens.

  Lådan med den nya drottningen lyfts upp och ställs på  .

  

  Tidningssidan efter ett par dagar.

 Om överlådan lyfts av efter ett par dagar ser det ut som på bilden ovan. Resterna  av tidningspappret kan rensas bort och den avlyfta lådan ställs åter på plats.  I vanliga fall väntar jag ungefär en vecka innan denna koll och då är pappret i regel helt borta. Då kollas samhället upp och samtliga yngelramar samlas i den nedre våningen. Överflödiga ramar tas bort och samhället ordnas med 7 eller 8 ramar i varje våning. Det kollas också upp att det är den nya drottningen som övertagit befälet eller om båda går där fortfarande, vilket har hänt. Samhället är klart för övervintring och kan nu drivfodras  ett par veckor innan  övergång till förrådsfodring inför vintern.