Inför vinterns inträde är det viktigt att det föds många nya bin i augusti och september. Det är hos dessa unga bin som det sker en rad fysiologiska förändringar, vilka är av stor betydelse för samhällets övervintring. Dessa förändringar innebär uppbyggnad av kroppsreserver, sänkt vattenhalt samt ändrade enzym och hormonkoncentrationer. Under dessa förutsättningar lever ett bi i vintervila 7-8 månader, det innebär att ett bi som föds under senare halvan av augusti lever t.o.m april månad ut och de bin som kommer till världen i september lever ännu längre. 

 De bin som inte klarar vintern är de bin som jobbat en tid  ute på fältet innan invintringen. Detta beror på att de inte längre har samma förutsättningar att ändra sig fysiologiskt som ungbina och att deras livstid inte räcker hela vintern. 

 Slutsatsen av ovanstående blir att ett till synes jättestarkt samhälle vid invintringen är inte till fullo övervintringsdugligt om det inte finns yngel i samhället under augusti och september.

 När allt yngel är utkrupet och temperaturen sjunker drar sig bina ner i yngellådans nu tomma celler. Där bildas ett klot eller rättare sagt klunga av bin som sitter mer eller mindre tätt tillsammans för att på detta sätt reglera sin optimala vilotemperatur  Binas vinterklot  . Någon reglering av kupans klimat i övrigt sker inte. Samhällets temperaturreglering sker i första hand genom förändringar i tätheten av det yttre skalet på klasen av bin. Tillsammans med användandet av upplagrat fett och protein i kroppen räcker detta långt för att erhålla behövlig vilotemperatur inom klungans skal av isolerande bin. När klungans sammandragning inte längre räcker till, för att hålla behövlig temperatur, tar bina hjälp genom att förbränna foder som finns inom övre delen av klungan. 

 Den relativa fuktigheten i vinterklungan varierar mellan 50-85%. Eftersom vattenångans partialtryck är större i klungan än runt den, diffunderar vatten från klungan. Samhället kompenserar den risk för uttorkning detta medför genom att dra ihop klungan, vilket samtidigt är en del av temperaturens reglering. Bina kan även, enligt flera forskare, lagra metaboliskt vatten i mellantarm och ändtarm som vid behov avges genom transpiration. På detta sätt reglerar bina temperatur och fuktighet i vinterklungan utan något större  foder och ventilationsbehov.  Nu är det tjugo år sedan. 

 / Jano